Polityka Prywatności

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym w artykule 10 obowiązującej ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, informujemy, że osobą odpowiedzialną za stronę internetową, na której można pobrać różne aplikacje, jest:

 • Nazwa spółki: FOTICOS S.L.
 • NIP: B50139120
 • Adres spółki: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Saragossa)
 • Telefon kontaktowy: 976 222 090
 • Adres mailowy: [email protected]

OFICJALNY WPIS DO REJESTRU:

 • Rejestr Handlowy w Saragossie Tom 10, Główny 144 z działu 2, Kartka 39, Strona 5316, Wpis 1 z 18-III-1986 r.
 • Znaki towarowe przed O.E.P.M.: akta M1522815 i N0115274
 • Znaki towarowe przed E.U.I.P.O.: Akta 018097255.
 • Przepisy mające zastosowanie do zawodu i/lub kodeksu postępowania: Ustawy o handlu elektronicznym i RDL 1/2007 o konsumentach i użytkownikach.

1 - POLITYKA PRYWATNOŚCI PODMIOTU

1.1. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 • Nazwa spółki: FOTICOS S.L:
 • NIP: B50139120
 • Adres spółki:CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Saragossa)
 • Telefon kontaktowy: 976 222 090
 • Adres mailowy: [email protected]

1.2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Martin Lopez Escartin, adwokat ICAM 103516 oraz z biurem podawczym HONOS ABOGADOS S.L.P. w C/ Langreo nr 2, 1D, 33206, Gijón, Asturia. Telefon +34 608781399 i mail: [email protected]

1.3. OBOWIĄZEK DOSTARCZANIA INFORMACJI ´ ZGODNIE RODO 679/2016 I PRAWA ORGANIZACYJNEGO 3/2018.

Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych UŻYTKOWNIK strony internetowej powinien dokładnie przeczytać i zrozumieć poniższe, aby być: UCZCIWYM, PRAWDZIWYM i TRANSPARENTNYM.

Użytkownik, który wyraża zgodę na wprowadzenie swoich danych do formularzy kontaktowych na tej stronie internetowej, czyni to dobrowolnie, z własnej woli i świadomie, a także zgodnie z postanowieniami tego paragrafu niniejszej noty prawnej, WYRAŹNIE DEKLARUJE I OŚWIADCZA, ŻE:

Wyraźnie upoważnia podmiot FOTICOS S.L. z adresem CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 de 50410 - CUARTE DE HUERVA (Sarragosa) do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osoby podpisującej lub działającej jako przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator. Oświadcza również, że został należycie poinformowany o przedstawionej tabeli w związku z prawem określonym w art. 13 RODO.

PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR DANYCH UŻYTKOWNIKA

ODPOWIEDZIALNI

FOTICOS S.L.

CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Saragossa)

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Zarządzanie danymi wprowadzonymi do formularzy gromadzenia danych na stronie internetowej, w celu świadczenia żądanych usług.

Obejmuje zakupy za pośrednictwem strony internetowej.

Zbieramy dane IP, aby dowiedzieć się, skąd użytkownik łączy się z witryną.

Mogą Państwo zażądać rejestracji Czynności Przetwarzania poprzez wysłanie zapytania drogą elektroniczną: na adres: [email protected] lub poprzez kontakt: [email protected] lub z Inspektorem ochrony danych osobowych.

IOD (Inspektor Ochrony Danych)

MARTIN LÓPEZ ESCARTIN – adwokat działający w madryckiej izbie adwokackiej, posiadający numer 103516, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego [email protected]

LEGITYMIZACJA

Wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, która może być w każdej chwili odwołana. Umowa sprzedaży online zgodnie z Królewskim Dekretem Prawnym 1/2007 z dnia 1 kwietnia.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Nie dochodzi do międzynarodowego transferu danych.

ODBIORCY PRZEKAZU DANYCH

Żadne dane nie zostaną przekazane, chyba że będzie to konieczne do wykonania żądanej usługi.

Bankowe bramki płatnicze (w przypadku zakupów w sieci).

Firmy transportowe w celu dostarczenia dokonanych zakupów (w przypadku zakupów internetowych).

Organy podatkowe w celu złożenia zeznania podatkowego (w przypadku zakupów internetowych).

PRAWA

 • Prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • Prawo do żądania ich sprostowania lub usunięcia,
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Prawo do przenoszeniadanych
 • Prawo dowycofania się zreklamy.

INFORMACJE DODATKOWE

W każdej chwili można złożyć skargę do AEPD C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madryt

OKRESY ZACHOWYWANIA DANYCH

KLIENCI: Na czas trwania stosunków handlowych.

UŻYTKOWNIK: Na czas trwania usług zamówionych w formularzach.

Wyrażenie zgody, która może być w każdej chwili odwołana.

GDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW

Zamów nasze formularze dotyczące korzystania z praw na: [email protected]

Dokonanie przez użytkowników zakupu oznacza, że stają się oni klientami administratora danych.

Niniejsza polityka ochrony danych może z czasem ulec zmianie ze względu na ewentualne zmiany w ustawodawstwie, orzecznictwie lub kryteriach stosowanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych i/lub właściwy organ w danym czasie. Dlatego też FOTICOS S.L. zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej informacji prawnej w celu dostosowania jej do nowych przepisów prawnych lub orzecznictwa, które obowiązują w momencie uzyskania dostępu do stron internetowych, jak również do praktyk stosowanych w sektorze. Prosimy o okresowe przeglądanie niniejszej informacji prawnej.

1.4. PRAWA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA UE 2016/679 I LO 3/2018

 • Prawo do żądania dostępu do danych osobowych: możesz zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane.
 • Prawo do żądania jego sprostowania, o ile jest ono nieprawidłowo zebrane; i/lub żądania jego usunięcia.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania: w niektórych przypadkach możesz zażądać, abyśmy tymczasowo zawiesili przetwarzanie Twoich danych lub abyśmy przechowywali je dłużej niż to konieczne, gdy jest to niezbędne.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: przestaniemy przetwarzać Twoje dane, z wyjątkiem przyczyn prawnych.
 • Prawo do przenoszenia danych: w każdej chwili możesz poprosić nas o przekazanie Twoich danych wybranemu przez Ciebie sprzedawcy, na wyraźne życzenie.
 • Prawo do rezygnacji z reklamy: w każdej chwili możesz poinformować nas o swoim życzeniu nieotrzymywania reklam od naszej firmy, wysyłając nam wiadomość e-mail.

JAK MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O PRAWA

FOTICOS S.L. poinformuje wszystkich swoich pracowników o procedurze postępowania z prawami zainteresowanych stron; zdefiniowaliśmy protokół, aby móc reagować na wszystkie przypadki dochodzenia praw. Żądanie realizacji swoich praw możesz przesłać do nas na adres [email protected] lub pocztą na nasz adres, który umieściliśmy zgodnie z art. 10 ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego. Prosimy, abyś przy korzystaniu ze swoich praw zawsze pamiętał o następujących kwestiach:

 • Posiadacze danych osobowych (osoby, których dane dotyczą) mogą korzystać z praw uznanych w rozporządzeniu 679/2016 i ustawie organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia. Korzystanie z praw jest nieodpłatne.
 • Administrator musi odpowiadać osobom, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki oraz w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały, w jasnym i prostym języku oraz przechowywać dowody spełnienia obowiązku odpowiadania na złożone wnioski o wykonanie praw.
 • Jeżeli wniosek został złożony drogą elektroniczną, informacje są przekazywane w miarę możliwości drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda inaczej.
 • Na wnioski należy odpowiedzieć w ciągu jednego miesiąca od ich otrzymania, który może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność lub liczbę wniosków, ale w tym przypadku osoba, której dane dotyczą, musi zostać poinformowana o przedłużeniu terminu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, z podaniem przyczyn opóźnienia.
 • Możesz złożyć skargę do AEPD, jeśli uważasz to za konieczne, pod adresem C/ Jorge Juan nº6, Madrid.

2 - PODSTAWOWE ZASADY RZĄDZĄCE NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

Niniejsza informacja prawna podlega ZASADZIE LOJALNOŚCI, UCZCIWOŚCI I TRANSPARENTNOŚCI i jest napisana tak, aby mogła być zrozumiana przez każdego, kto łączy się z tą stroną internetową. W przypadku wątpliwości co do jego złożoności prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia.

2.1. POUFNOŚĆ

Wszystkie dane przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy elektronicznych będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w każdym przypadku będą traktowane jako poufne dla pracowników FOTICOS S.L., którzy zarządzają tymi informacjami, ponieważ podpisują umowy o poufności, które nasza firma reguluje ze swoimi pracownikami.

2.2. INFORMACJE O CHĘCI POZOSTAWIENIA DANYCH I JEJ KONSEKWENCJACH

 • DOBROWOLNOŚĆ
 • Użytkownicy stron internetowych są informowani, że odpowiedzi na pytania postawione w formularzach zbierania danych zawartych w niniejszym serwisie są dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania żądanych danych może skutkować brakiem możliwości dostępu do usług, które tego wymagają.
 • KONSEKWENCJA
 • Poprzez wypełnienie formularzy zawartych na różnych stronach internetowych, dotyczących usług świadczonych przez FOTICOS S.L., Użytkownicy wyrażają zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych przez nich danych w zbiorze danych osobowych, który jest własnością FOTICOS S.L., mając możliwość skorzystania z odpowiednich praw zgodnie z poniższą klauzulą.

Mogą Państwo zażądać na adres pocztowy lub mailowy podmiotu Rejestru czynności przetwarzania Państwa danych.

2.3. INFORMACJE O DANYCH, KTÓRE PRZECHOWUJEMY

Dane, które przechowujemy ze strony internetowej, mogą być:

 1. Te jedynie zbierane w formularzach na stronie internetowej, jak dane kontaktowe (o charakterze podstawowym).
 2. Dane z plików cookies, które zostaną określone w polityce cookies.

Informacje te są otrzymywane przez FOTICOS S.L. i nigdy nie są sprzedawane, przekazywane lub wynajmowane innym firmom, z wyjątkiem logicznego przypadku świadczenia usług wymaganych przez formularze.

2.4. NA JAK DŁUGO

Przechowujemy informacje tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych usług, przestrzegania zobowiązań prawnych i ochrony naszych interesów lub interesów innych stron.

 • Datos recogidos para la entrega de nuestro newsletter : Dane zbierane w celu dostarczania naszego newslettera: od momentu subskrypcji do momentu, w którym użytkownik zażąda rezygnacji z usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 • Dane użytkowników umieszczonych na stronach i w sieciach społecznościowych: od momentu, w którym użytkownik oferuje swoją zgodę, do momentu, w którym poinformuje nas o chęci pozostania na nich.
 • Dane o plikach cookie: Określone w polityce cookies i/lub skonfigurowane przez użytkownika.

 • Dane klienta: Na czas trwania stosunków handlowych, w przypadku jednorazowego zakupu maksymalnie na okres 5 lat.
 • Dane użytkowników sieci: Wyłącznie podczas rozpatrywania Twojego wniosku, zazwyczaj w celu zapytania o ofertę. Jeśli nie zostaniesz klientem, maksymalnie 3 miesiące.

Użytkownik, w każdym przypadku, może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych.

2.5. W JAKIM CELU DANE SĄ PRZECHOWYWANE.

Jedynym celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie Ci usługi zamówionej w naszej firmie oraz, jeśli wyraziłeś zgodę na wysyłanie Ci informacji handlowych, możliwość wysyłania Ci wiadomości o sprzedawanych przez nas produktach i cenach. Cel stosowania plików cookies jest określony w Polityce cookies, gdzie każdy plik cookies jest szczegółowo określony.

3 - INFORMACJE Z LISTY DYSTRYBUCYJNEJ

Poprzez rejestrację na tej stronie internetowej wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacyjnych e-maili od FOTICOS S.L. za pomocą dwóch ścieżek:

 1. Zaznaczając odpowiednie pole, przy wyborze opcji rejestracji poprzez adres e-mail.
 2. Akceptując warunki prywatności i usługi, przy wyborze opcji rejestracji za pomocą zewnętrznych identyfikatorów (Google, itp.).

Jeśli zdecydują się Państwo na subskrypcję w celu otrzymywania informacyjnych e-maili, FOTICOS S.L. może okresowo wysyłać e-maile z informacjami o ofertach, ulepszeniach lub nowościach na tej stronie internetowej. W każdej chwili można z tego zrezygnować, używając do tego celu dostępnego na końcu każdego e-maila informacyjnego linku lub wysyłając e-mail do FOTICOS S.L.

PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIÓR DANYCH UŻYTKOWNIKA

ODPOWIEDZIALNY

FOTICOS S.L.

CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 - CUARTE DE HUERVA (Saragossa)

PLANOWANY CEL

Wysyłanie reklam, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

Możesz zażądać rejestracji Czynności Przetwarzania poprzez wysłanie wniosku na następujący adres e-mail: : [email protected]

I.O.D (Inspektor Ochrony Danych)

MARTIN LÓPEZ ESCARTIN – Adwokat ICAM 103516

LEGITYMIZACJA

Wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, która może być w każdej chwili odwołana.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Nie dochodzi do międzynarodowego transferu danych.

ODBIORCY PRZEKAZYWANYCH DANYCH

Żadne dane nie zostaną przekazane, chyba że będzie to konieczne do wykonania żądanej usługi.

Doradztwo podatkowe i księgowe (w przypadku zakupu przez internet).

PRAWA

 • Prawo do żądaniadostępudo danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • Prawo do żądaniaich sprostowania lub usunięcia,
 • Prawo do żądaniaograniczenia ich przetwarzania,
 • Prawo downiesienia sprzeciwuwobec przetwarzania,
 • Prawo doprzenoszeniadanych
 • Prawo dowycofania sięz reklamy.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Tak długo jak pozostaje członkiem listy mailingowej

INFORMACJE DODATKOWE

W każdej chwili może złożyć skargę do AEPD na adres C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid

GDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW

Zamów nasze formularze dotyczące korzystania z praw na: [email protected]

4 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG I TREŚCI

Zarówno dostęp do stron internetowych, jak i wykorzystanie zawartych na nich informacji i treści odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

W związku z tym, korzystanie z informacji, obrazów, treści i/lub produktów opisanych i dostępnych za ich pośrednictwem, podlega obowiązującemu prawu krajowemu i międzynarodowemu, jak również zasadom dobrej wiary i zgodnego z prawem korzystania przez użytkowników, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ten dostęp i prawidłowe korzystanie.

Użytkownicy zobowiązani są do rozsądnego korzystania z usług lub treści, zgodnie z zasadą dobrej wiary i z poszanowaniem obowiązującego prawa, moralności, porządku publicznego, dobrych obyczajów, praw osób trzecich lub samej firmy FOTICOS S.L., wszystko zgodnie z możliwościami i celami, do których są przeznaczone. FOTICOS S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, zarówno bezpośredniej jak i pośredniej, za szkody uboczne lub utratę zysku, wynikające z niewłaściwego wykorzystania usług lub treści przez Użytkowników lub osoby trzecie.

5 - POJĘCIE UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z serwisu przypisuje warunek Użytkownika i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej Informacji prawnej w wersji opublikowanej przez FOTICOS S.L. w momencie, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu. W związku z tym, użytkownik musi uważnie przeczytać niniejszą notę prawną za każdym razem, gdy zamierza korzystać z serwisu, ponieważ może ona ulegać zmianom.

6 - OFICJALNY JĘZYK STRONY INTERNETOWEJ

Prawnie ustanowionym językiem jest język hiszpański, dlatego w przypadku jakiegokolwiek tłumaczenia niniejszej noty prawnej na inny język, oryginalne klauzule w języku hiszpańskim będą rozumiane jako wiążące zarówno w nocie prawnej, jak i w warunkach świadczenia usług.

7 - PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

FOTICOS S.L. posiada lub może posiadać profil otwarty w głównych portalach społecznościowych, we wszystkich portalach, które sa odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które jej użytkownicy i/lub osoby śledzące firmę zamieściły w profilu firmy. Dane te będą przetwarzane przez FOTICOS S.L. w taki sposób, w jaki sieć społecznościowa udostępnia profile firmowe w ramach swoich zasad działania jako sieć społecznościowa. W ten sposób FOTICOS S.L. będzie mógł informować swoich obserwujących w dowolny sposób, na jaki pozwala portal społecznościowy, o swojej działalności, nowych produktach, działaniach i wydarzeniach, a także o ofertach spersonalizowanej obsługi użytkownika. FOTICOS S.L. nie będzie pozyskiwać danych z portali społecznościowych, chyba że użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę. Użytkownik akceptuje warunki portali społecznościowych umieszczone w ich polityce prywatności.

8 - INFORMACJE O LINKACH

FOTICOS S.L. nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe nie będące własnością FOTICOS S.L., do których można uzyskać dostęp poprzez linki lub wszelkie treści udostępniane przez osoby trzecie.

Wszelkie wykorzystanie linku lub dostęp do strony internetowej nie będącej własnością FOTICOS S.L. odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, a FOTICOS S.L. nie poleca ani nie gwarantuje żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem linku nie będącego własnością FOTICOS S.L., Nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia lub szkody wynikające z użycia lub niewłaściwego użycia linku lub informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, w tym innych linków lub stron internetowych, przerw w świadczeniu usług lub dostępu, lub próby użycia lub niewłaściwego użycia linku, zarówno podczas łączenia się z siecią FOTICOS S.L. Web, jak i podczas uzyskiwania dostępu do informacji z innych stron internetowych z sieci FOTICOS S.L. Web.

9 - ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje i usługi zawarte lub dostępne za pośrednictwem stron internetowych mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Do informacji w nim zawartych okresowo dodawane są zmiany. FOTICOS S.L. może w każdej chwili wprowadzić ulepszenia i/lub zmiany w usługach lub treściach.

FOTICOS S.L. uzyskał informacje i materiały zawarte w sieci ze źródeł uznanych za wiarygodne, ale mimo podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia poprawności zawartych informacji, nie gwarantuje, że są one dokładne i aktualne.

Należy również zauważyć, że treści zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny dotyczący jakości, lokalizacji, zakwaterowania, usług i cen FOTICOS S.L.

10 - INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z AWARII TECHNICZNEJ I TREŚCI

FOTICOS S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu usług lub treści oferowanych w Internecie, niezależnie od ich przyczyny.

Podobnie FOTICOS S.L. nie ponosi odpowiedzialności za awarie sieci, utratę działalności w wyniku takich awarii, czasowe wstrzymanie dostaw energii elektrycznej lub innego rodzaju pośrednie szkody, które mogą zostać wyrządzone Użytkownikom z przyczyn niezależnych od FOTICOS S.L.

FOTICOS S.L. nie deklaruje ani nie gwarantuje, że usługi lub treści będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że wady zostaną naprawione, lub że usługa lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów, niezależnie od tego, że FOTICOS S.L. dokłada wszelkich starań, aby uniknąć tego typu zdarzeń. W przypadku, gdy Użytkownik podejmuje określone decyzje lub wykonuje określone działania w oparciu o informacje zawarte na którejkolwiek ze stron internetowych, zaleca się sprawdzenie otrzymanych informacji z innymi źródłami.

11 - WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA

Treści udostępniane przez FOTICOS S.L., jak również treści zamieszczane w sieci za pośrednictwem stron internetowych, stanowią dzieło w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej i w związku z tym są chronione przez przepisy prawa i konwencje międzynarodowe obowiązujące w tej dziedzinie.

FOTICOS jest zarejestrowanym znakiem towarowym w aktach hiszpańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych o numerach M1522815 i N0115274, więc jego użycie jest ograniczone przez prawo o znakach towarowych. FOTICOS jest również właścicielem znaku towarowego Wanapix (EUIPO 018097255).

Zabroniona jest jakakolwiek forma powielania, rozpowszechniania, publicznego komunikowania, przekształcania, udostępniania i ogólnie wszelkie inne działania związane z publicznym wykorzystaniem zarówno stron internetowych, jak i ich zawartości oraz informacji, bez wyraźnej i uprzedniej pisemnej zgody FOTICOS S.L.

W związku z tym, wszystkie treści przedstawione na poszczególnych stronach internetowych, a w szczególności projekty, teksty, grafika, logo, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, marki, znaki towarowe, rysunki przemysłowe lub inne znaki, które mogą być wykorzystywane w przemyśle i handlu, podlegają prawom własności intelektualnej i przemysłowej FOTICOS S.L. lub osób trzecich będących właścicielami tychże, które odpowiednio zezwoliły na ich umieszczenie na poszczególnych stronach internetowych.

Treści, obrazy, formularze, opinie, indeksy i inne formalne wyrażenia, które stanowią część stron internetowych, jak również oprogramowanie niezbędne do ich obsługi i wizualizacji, również stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego i w związku z tym są chronione przez obowiązujące konwencje międzynarodowe i ustawodawstwo krajowe dotyczące własności intelektualnej. Nieprzestrzeganie powyższego oznacza popełnienie poważnych czynów zabronionych i ich sankcjonowanie przez przepisy cywilne i karne.

Zabronione są wszelkie działania, na mocy których użytkownicy usług lub treści mogą wykorzystywać komercyjnie, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, jakiekolwiek treści, obrazy, formularze, indeksy i inne formalne wyrażenia stanowiące część stron internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody FOTICOS S.L.

W szczególności, chodzi o czynności związane z reprodukcją, dystrybucją, udostępnianiem, transmisją, nadawaniem, emisją w jakiejkolwiek formie, przechowywaniem na nośnikach fizycznych lub logicznych (na przykład dyskietkach lub dyskach twardych komputerów), digitalizacją lub udostępnianiem z baz danych innych niż należące do baz danych autoryzowanych przez FOTICOS S.L, jak również ich tłumaczenie, adaptacja, aranżacja lub jakiekolwiek inne przekształcenie takich opinii, obrazów, form, indeksów i innych formalnych wyrażeń, które są udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem usług lub treści, o ile takie działania podlegają obowiązującym przepisom prawa dotyczącym własności intelektualnej, przemysłowej lub ochrony wizerunku.

FOTICOS S.L. ma prawo ograniczyć dostęp do stron internetowych oraz oferowanych na nich produktów i/lub usług, a także do późniejszej publikacji opinii, spostrzeżeń, zdjęć lub komentarzy, które użytkownicy mogą przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

FOTICOS S.L., w tym sensie, może ustanowić, jeśli uzna to za stosowne, bez szkody dl Użytkowników, niezbędne filtry w celu uniknięcia, wycieku z jej stron internetowych mogą być przekazywane do sieci treści lub opinie, uważane za rasistowskie, ksenofobiczne, dyskryminujące, pornograficzne, zniesławiające lub które w jakikolwiek sposób zachęcają do przemocy lub rozpowszechniania wyraźnie nielegalnych lub szkodliwych treści, które są zakazane na mocy ustawy organicznej 10/2022 z dnia 6 września.

Ci użytkownicy, którzy wysyłają na strony internetowe FOTICOS S.L., do swoje sugestie, spostrzeżenia, opinie lub komentarze za pośrednictwem usługi e-mail, chyba że w sposób pewny i jednoznaczny wyrażą odmienne zdanie, ze względu na charakter usług lub treści, rozumie się, że upoważniają FOTICOS S.L. do powielania, rozpowszechniania, publikacji, retransmisji, nadawania w dowolnym formacie, przechowywania na nośnikach fizycznych lub logicznych (na przykład dyskietkach lub komputerowych dyskach twardych), digitalizacji, udostępniania z baz danych należących do FOTICOS S.L., tłumaczenia, adaptacji, aranżacji lub jakiegokolwiek innego rodzaju informacji, które mogą być wykorzystane przez FOTICOS S.L, tłumaczenie, adaptacja, aranżacja lub jakiekolwiek inne przekształcenie takich spostrzeżeń, opinii lub komentarzy, tak długo, jak długo ochrona praw autorskich jest prawnie zapewniona. Przyjmuje się również, że upoważnienie to jest udzielane nieodpłatnie, a przez sam fakt przesłania takich spostrzeżeń, opinii lub komentarzy drogą elektroniczną, użytkownicy zrzekają się wszelkich roszczeń o wynagrodzenie ze strony FOTICOS S.L.

Zgodnie z postanowieniami poprzedniego paragrafu, FOTICOS S.L. jest również upoważniony do wprowadzania zmian lub modyfikacji takich spostrzeżeń, opinii lub komentarzy, w celu dostosowania ich do potrzeb formatu redakcyjnego stron internetowych, bez rozumienia, że istnieje jakakolwiek szkoda w odniesieniu do jakichkolwiek moralnych praw autorskich, które mogą przysługiwać użytkownikom.

Zabronione są wszelkie środki techniczne, logiczne lub technologiczne, dzięki którym osoby trzecie mogą korzystać, bezpośrednio lub pośrednio, z zyskiem lub bez, z każdej z treści, form, indeksów i innych formalnych wyrażeń, które stanowią część stron internetowych, lub z wysiłków podejmowanych przez FOTICOS S.L. w celu ich funkcjonowania. W szczególności, wszelkie linki, hiperłącza, ramki lub podobne odnośniki, które mogą zostać utworzone w kierunku stron internetowych FOTICOS S.L. są zabronione bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody FOTICOS S.L. Jakiekolwiek naruszenie postanowień tego punktu będzie uważane za naruszenie praw własności intelektualnej FOTICOS S.L. na stronach internetowych i całej ich zawartości.

FOTICOS S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wyżej wymienionych zachowań i działań, podobnie jak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, usługi, produkty itp. osób trzecich, do których można uzyskać dostęp bezpośrednio lub poprzez banery, linki, hiperłącza, framingi lub podobne odnośniki ze stron internetowych FOTICOS, S.L.

12 - ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Ta informacja prawna nie będzie przechowywana indywidualnie dla każdego użytkownika, ale pozostanie dostępna na tej stronie. Dostęp do niej jest możliwy poprzez połączenie, które każdy użytkownik posiada w swoim systemie połączeń.

Użytkownicy posiadający status konsumentów lub użytkowników w rozumieniu przepisów hiszpańskich i zamieszkujący na terenie Unii Europejskiej, jeśli mieli problem z zakupem dokonanym w FOTICOS S.L. w celu podjęcia próby pozasądowego rozstrzygnięcia sporu mogą zwrócić się do Platformy Rozstrzygania Sporów Online (https://webgate.ec.europa.eu/odr ), stworzonej przez Unię Europejską i opracowanej przez Komisję Europejską na mocy rozporządzenia (UE) 524/2013 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R0524 ).. Jak również określone w "Warunkach ogólnych" i/lub "Korzystaniu z witryny".

Pod warunkiem, że Użytkownik nie jest konsumentem lub użytkownikiem, i gdy nie ma przepisów, które zobowiązują do tego w inny sposób, strony zgadzają się poddać sądom i trybunałom w Saragossie, ponieważ jest to miejsce, w którym umowa została zawarta, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im odpowiadać.

13 - LEGISLACJA

Prawem obowiązującym na tej stronie jest prawo hiszpańskie.

Nota prawna sporządzona przez HERMANOS ABOGADOS S.L.P.dla FOTICOS S.L.zgodnie z RODO 679/2016 w sprawie ochrony danych osobowych oraz ISAP (Ustawa o usługach społeczeństwa informacyjnego), 34/2002, oprócz przepisów dotyczących własności intelektualnej. Treść niniejszej noty prawnej jest zarejestrowana w rejestrze własności intelektualnej Safe Creative, pod kodem rejestracyjnym 1602176603277. Kopiowanie w całości lub w części jest zabronione.